isdiuifciieiiaiijriran Ziekenhuisnota te lastig weleer? Spectrum 66 De burger krijgt zo het gevoel dat ie belazerd wordt Snoeihard rapport van ombudsman over vaak ondoorzichtige nota's na behandeling in het ziekenhuis. Bredase hersenprof Brunia blijft denken over he 4 maanden dood ^7 ERtNAGEDACHTE OOSTERHOUT - Een 42-jarige vrouw uit Oosterhout wordt ervan verdacht een baby van vier maanden te hebben dood- geschud. De vrouw werkte in haar woonplaats als gastouder. Het kindje was in de zomer van 2013 aan haar zorg toevertrouwd. Vrijdag behandelt de Bredase rechtbank de zaak pro forma. Volgens Martine Pilaar van het Openbaar Ministerie gingen aan het besluit de vrouw te vervolgen langdurige onderzoeken vooraf. „We denken nu voldoende bewijs te hebben om aan te tonen dat zij dit gedaan heeft. Maar het is een hele klus geweest. Het jongetje overleed een week nadat het bij de vrouw was. Dan valt het niet mee om het verband tussen de dood van de baby en het hande len van de oppas bloot te leggen." Zie ook pagina 3 DEN haag - De nota's na een ziekenhuisbehandeling zijn voor patiënten vaak te ingewikkeld. En wie met vragen of een klacht bij de zorgverzekeraar of het zieken huis aanklopt, wordt met een kluitje in het riet gestuurd. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in een kritisch rap port, getiteld 'Ziekenhuisnota's, op weg naar transparantie'. De ombudsman baseert zijn harde conclusies op honderden klachten over ziekenhuisrekenin gen. In de beschrijving van een behan deling en in onderdelen van de nota herkent de patiënt vaak niets van de zorg die hij heeft gekregen. Dat hangt samen met het systeem van de diagnose- behandelcombinatie waarop de rekeningen zijn gebaseerd. Daarin zijn tal van verrichtingen opgeno men die voor een gemiddelde ingreep van toepassing zijn, maar die niet bij alle patiënten nood zakelijk zijn. Eenvoudige behandelingen kun nen leiden tot rekeningen die niet in verhouding staan tot de gelever de zorg. Door het eigen risico voelt de burger dat direct in zijn portemonnee. Als voorbeelden noemt de ombudsman een vrouw die na een consult van tien minuten bij de gynaecoloog een rekening kreeg van 1.190 euro en een man die met een hoofdwond op de afdeling spoedeisende hulp terechtkwam, waar een pleister werd geplakt. Gevolg: een nota van 600 euro. Beide patiënten vroegen aan hun zorgverzekeraar en het zieken huis om nadere uitleg, maar ze kregen die niet. Geeft het ziekenhuis wel uitleg, dan staat er vaak op de nota dat voor elke ingreep een deel van de algehele kosten van het zieken huis in rekening worden gebracht, zoals personeelskosten van een afdeling, stookkosten, of - bij een laboratoriumonderzoek - de kosten van de apparatuur. De ombudsman noemt zulke nota's niet transparant: „Burgers krijgen zo het gevoel dat ze belazerd worden en dat is van invloed op hun vertrouwen in het zorgstelsel en de overheid." De ombudsman vindt dat minis ter Edith Schippers van Volks gezondheid ervoor moet zorgen dat ziekenhuisnota's helder zijn voor de patiënt. Als er vragen of klachten over de rekening van een behandeling komen, moeten arts, ziekenhuis en verzekeraar die serieus nemen. Minister Schippers zegt in een reactie belang te hechten aan transparantie van zorgkosten. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN 'A'AN'G'bbócên Öipdl SKB door Geert Nijland OM zweeg bewust over dood baby door Paulus Smits Nationale Ombudsman Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 154e jaargang Prijs: 2,70; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2015 | | pagina 1