'Diep geraakt' Terwijl de trein met lichamen onderweg is naar Charkov, veroordeelt ook Rusland neerhalen van vlucht MH17. a DINSDAG 22 JULI 2014 168 555516 NEW YORK/TOREZ - De VN-veilig- heidsraad heeft gisteren unaniem het neerschieten van de Boeing van Malaysia Airlines boven Oek raïne veroordeeld. Ook wil de raad dat het onderzoek naar de toedracht van de ramp onbelem merd kan beginnen en dat de do den snel kunnen worden gerepa trieerd. Ook Rusland stemde, na aanpas- singen in de tekst, in met de reso lutie, die ook oproept tot het di rect staken van de militaire activi teiten in het gebied waar vlucht MH17 neerstortte. Ook meldt de resolutie dat de VN er vanuit gaat dat degenen die ver antwoordelijk zijn voor de ramp, daarvoor verantwoordelijk wor den gehouden. De VN laat weten dat zij 'ervoor openstaat' om mee te helpen bij het onafhankelijke internationale onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Het station van het nietige stadje Torez in Oost-Oekraïne was giste ren wereldnieuws. In de branden de zon stonden de metalen koel- wagons die de inzet zijn van zo veel verdriet en internationaal touwtrekken tussen grootmach ten en politici uit Nederland en Oekraïne. In de wagons lagen de menselijke resten van de catastrofe met vlucht MH17. Hoeveel slachtoffers geborgen zijn, was niet duidelijk. Uitgegaan wordt van rond de tweehonderd, wat neerkomt op ongeveer tweederde van het aan tal dode passagiers en beman ningsleden. Dagenlang stond de koeltrein te wachten. Gistermid dag ging na onderhandelingen ter plaatse het sein op groen. Volgens afspraak gaat de trein naar de stad Charkov, een paar honderd kilometer noordweste lijk van het rampgebied. Die stad ligt buiten de door de pro-Russi sche rebellen beheerste regio Do- netsk. Temidden van alle ellende en ver driet voor de nabestaanden was er toch een sprankje menselijk heid. De manier waarop met de slachtoffers in Oekraïne is omge gaan door lokale hulpverleners, lijkt toch wat zorgvuldiger dan ge vreesd, zo meldde premier Rutte. Dat doet recht aan de inspannin gen van vele vrijwilligers op de rampplek die in moeilijke omstan digheden moesten werken. Koning Willem-Alexander sprak gisteren het Nederlandse volk toe na een bijeenkomst met nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp. „Vanmiddag kwam een grote groep nabestaanden bij elkaar van de slachtoffers van de vliegramp in het oosten van Oekraïne. Mijn vrouw en ik waren daarbij. Wij zijn diep geraakt door de schrijnende, persoonlijke verhalen van mensen die dierbaren hebben verloren. Mensen wier leven in scherven ligt. Hun verdriet, hun onmacht en hun wanhoop snijden ons door de ziel. Veel mensen zeiden ons: 'Wij willen tenminste waardig afscheid kunnen nemen van onze dierbaren.' We begrijpen hun frustratie en hun gekwetstheid. En we delen hun innige wens dat er klaarheid komt over de oorzaak van deze ramp." Vervolg van de toespraak op pagina 2 - De hele toespraak is te zien op bndestem.nl/vliegramp Meer nieuws en achtergronden op pagina's 2 t/m 8 en op www.bndestem.nl Transport blijft gecompliceerd Geen confrontatie Militairen alleen als begeleiding Topografie van een drama Malaysia Airlines nu over Syrië Harde sancties raken ook EU Bewoners oprecht verdrietig Condoleances van de regering Abonnementsprijs 215,- Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN DeStem VN-raad veroordeelt neerhalen door onze correspondenten Maartje van Hoek en Joost Bosman I OVSE-experts inspecteren een koelwagon met lichamen, foto HH per maand all in exclusief brandstof TIGCHELAAR.NL/SKODA 076-5720422 Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1