Asielzoekers mogelijk sDct£n^ak, al eind juli naar Koepel er vier van! Vandaag: Volg het WK dagelijks met BN DeStem Jong én oud moeten altijd gecontroleerd worden bij het kopen van drank. Dat bepleiten wetenschappers. DONDERDAG 26 JUNI 2014 168 555516 BREDA - Bijna een miljoen keer per jaar proberen (te) jonge klan ten drank te scoren in een Neder landse slijterij, zo hebben onder zoekers berekend. De ervaring leert dat wie bot vangt, binnen tien minuten een adres heeft ge vonden waar het wél lukt. Daar om pleiten twee wetenschappers van de Universiteit Twente en Universiteit Leiden voor verplich te invoering van leeftijdscontrole via een onafhankelijke controleka mer die zich elders bevindt. Voor jong én oud, bij alle verkooppun ten voor alcohol die thuis wordt genuttigd. En niet alleen bij de 2.800 Nederlandse slijterijen, maar ook bij alle supermarkten en andere levensmiddelenzaken. Bij het door de twee wetenschap pers onderzochte controlesys teem op afstand, ageviewers, blok keert de kassa bij de slijter auto matisch als een product wordt ge scand waarvoor een leeftijdsgrens geldt. Elke klant, ongeacht de (soms zichtbaar hoge) leeftijd, moet dan op een scherm van een terminal bij de kassa akkoord gaan met een leeftijdscontrole. Nu verkoopt helft van supermarkten alcohol aan jongeren onder de 18 jaar Beelden van de klant gaan naar een controlekamer in Breda waar experts de leeftijd bepalen. Als de controleur twijfelt of de klant te jong is om alcohol te kopen, moet hij of zij een identiteitsbewijs la ten scannen. Pas daarna geeft de expert de kassa al dan niet vrij. Het systeem kost 50 miljoen euro per jaar, maar gezien de 3 miljard euro die omgaat in de alcoholver koop, vinden de wetenschappers dat weinig. Het Nederlands Insti tuut voor Alcoholbeleid Stap, vindt dat effectieve leeftijdscon trole wettelijk verplicht moet wor den. „Nu verkoopt de helft van de supermarkten alcohol aan jonge ren onder de 18 jaar", zegt woord voerder Wim van Dalen. Hoewel de meerderheid van de politieke partijen positief tegen over ageviewers staat, wil de rege ringscoalitie geen handhavings- methode aan verkopers opleggen. Het systeem wordt nu al vrijwil lig gebruikt door circa zeventig slijterijen. Zie ook pagina 6 BREDA - Mogelijk al eind volgende maand worden de eerste asielzoe kers in de voormalige gevangenis De Boschpoort in Breda gehuis vest. Dat is het gevolg van het be sluit van het college van burge meester en wethouders in Breda om definitief akkoord te gaan met het verzoek van het Centraal Or gaan Opvang Asielzoekers om 400 vluchtelingen in het centrum van Breda onder te brengen. Het gaat voornamelijk om asiel zoekers uit Syrië en Eritrea. Ze worden ondergebracht in de voor malige vrouwengevangenis en de nieuwbouw op het complex. De cellen in het Koepelgebouw wor den niet gebruikt. Met het COA is afgesproken dat de opvang één jaar gaat duren, met de mogelijk heid die termijn met maximaal nog een jaar te verlengen. Veel omwonenden en winkeliers zijn niet blij met het besluit. „Als straks mocht blijken dat dit voor meer criminaliteit in de buurt gaat zorgen, zullen we dat zeker laten merken", waarschuwt voor zitter Jan de Bakker van de wijkraad Valkenberg/Stadshart. Zie ook pagina 21 uniek. Het werd nog een stuk unieker. Mike Pols uit 's Graven moer heeft nu vier tienen op zijn vwo-eindlijst staan. De 18-jarige scholier had er na zijn eindexa men op het Cambreur College in Dongen al drie te pakken. Op zijn lijst prijkten een 10 voor wiskun de B, wiskunde D en scheikunde. Voor natuurkunde bleef hij er maar net onder. Dat kon beter., dacht hij en waagde een herkan sing. Met succes. Pols trok het cij fer van het centraal schriftelijk op van 8,8 naar 9,5; voldoende voor een afgeronde tien. Zijn vierde. De overige cijfers? Twee negens en daarnaast louter achten. Messi neemt Argentinië bi de hand 18.00 uur VS - Duitsland 22.00 uur Algerije - Rusland 18.00 uur Portugal - Ghana 22.00 uur Zuid-Korea - België extra sportpagina's elke dag een actuele e-paper op onze site: bndestem.nl/wk2014 De nieuwe Neymar wordt geboren op het strand Suarez is helemaal terug bij af Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN De Stem Cameracontrole bij elke slijter door Wilma de Cort en Francine Wildenborg I Via een ageviewer laat slijterij Zaagemans in Leeuwarden op afstand de leeftijd van de klant controleren, foto Kees van de Veen/HH Wim van Dalen van Stap Geen discussie meer over leeftijd door Peter Ullenbroeck COA wijst Klokkenberg af 'S GRAVENMOER - Het was al 'Illilllliiifl Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1