Spectrum ndernemer Vandaag: yi 2 Blok pakt corporaties aan extra dik sportkatern met 15 pagina's jAU vandaag V Volg het WK dagelijks met BN DeStem De mensen die de corporatie hadden moeten behoeden voor een financieel debacle, worden straks zelf verhoord. De Eerste Wereld- oorlog veranderde Europa voorgoed. In Spectrum negen pagina's over de veldslag van 100 jaar geleden. m 30/31 ZATERDAG 21 JUNI 2014 71 68 555523 vroegere raad van toezicht van Woningstichting Geertruiden- berg (WSG) ligt nu ook onder vuur. Vijf ex-toezichthouders worden in oktober onder ede ver hoord, bij de rechtbank van Bre da. Dat zegt de huidige directeur van WSG, Liesbeth van Beek. Het verhoor is een stap in het ho ger beroep dat de corporatie heeft aangespannen tegen voormalig di recteur Peter Span. WSG eiste vo rig jaar in een kort geding ruim 9 miljoen euro van Span, omdat hij door wanbeleid schuldig zou zijn aan de deplorabele toestand van De huidige WSG-directie verloor een kort geding waarin ruim 9 miljoen van Peter Span werd geëist Erkent de rechter het falen van de toezichthouders, dan denkt WSG meer kans te maken in de beroepszaak de woningstichting. De rechter wees die claim toen af. Om in de beroepsprocedure ster ker te staan, wil WSG aantonen dat het toezicht faalde. Mocht de rechter dat falen erkennen, dan denkt WSG meer kans te maken in het hoger beroep. In de raad van toezicht zaten des tijds ook zakenpartners van WSG, die op goede voet stonden met Span. De toezichthouders leg den de ambitieuze topman des tijds niets in de weg. Huidige directeur Van Beek wil niet inhoudelijk ingaan op het ver hoor van Span, donderdag bij de Parlementaire Enquête Woning corporaties in Den Haag. In dit verhoor werd onder andere ge sproken over de dubbelrol die Frank Staal vervulde: die was niet alleen voorzitter van de raad van toezicht, maar ook directeur van zorginstelling De Riethorst Stro menland. En die organisatie deed regelmatig zaken met WSG. Span vond dat allemaal best kunnen. Zijn bedrijf had zich volgens hem aan de regels gehouden. Ex-toezichthouder Staal was gis teravond niet voor commentaar bereikbaar. WSG kwam in de problemen door vele, dure grondaankopen en leningen. De kleine corporatie met ruim 4.000 woningen had in veel gemeenten grond met ruim te om de woningvoorraad te ver dubbelen. De corporatie werd vo rig jaar gered met rr8 miljoen eu ro steun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). DEN HAAG - Het stelsel van wo ningcorporaties gaat op de schop. Zij moeten terug naar hun oor spronkelijke werk: het huisvesten van mensen met lagere inkomens en het beheren van vastgoed dat daarmee samenhangt. Dat staat in het wetsvoorstel dat minister Stef Blok gisteren naar de Tweede Ka mer stuurde, precies halverwege de zes weken durende parlemen taire enquête naar wat er bij cor poraties is misgegaan. Gemeenten en corporaties moe ten afspraken maken over wat lo kaal nodig en mogelijk is, blijkt uit het voorstel. Corporaties moe ten commerciële projecten voort aan juridisch of administratief af splitsen van hun kerntaak. Het aantal toegestane commerciële ac tiviteiten wordt ook nog eens ver minderd. Aan leden van raden van toezicht worden kwaliteitsei sen gesteld. De minister kan ze bij wanprestatie schorsen en op hun ontslag aansturen. Directeu ren en bestuurders moeten inves teringen vanaf 3 miljoen euro aan de raad van toezicht voorleggen. Bijlage van 28 pagina's r r Luchtmachtdagen: spektakel op vliegbasis Memphis Depay: opvolging voor Robben en Van Persie? extra sportpagina's elke dag een actuele e-paper (ook op zondag!) bndestem.nl/wk2014 18.00 uur Argentinië - Iran 21.00 uur Duitsland - Ghana 24.00 uur Nigeria - Bosnië MORGEN 18.00 uur België - Rusland 21.00 uur Zuid-Korea - Algerije 24.00 uur VS - Portugal Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN Zonnige perioden 20°C T>" De Stem Ex-toezicht WSC ook op de pijnbank door Geert Nijland GEERTRUIDENBERG/BREDA - De Zie ook pagina 2 Boot en Van Dam: 'Ik was het niet!' bndestem.nl/wsg Alles over het fiasco bij WSG o Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 2,70; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1