Noodopvang asielzoekers in sportzaal azc Gilze 66 De mensen hebben snel onderdak nodig, dat moet worden geregeld is tc Klein Verpleeghuizen en thuiszorg hebben voor 81 miljoen aan nota's liggen die niet worden vergoed. Ze betalen die nu zelf. Het recht om \g vergeten te worden f Meer zon 1 7 C DONDERDAG 15 MEI 2014 Etten-Leur pakt uit met Van Cogh cilze - De sportzaal op het azc in Gilze is in gebruik genomen als noodopvang voor asielzoekers uit Eritrea en Syrië. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) haalt momenteel alles uit de kast om de forse toename van met name Eritrese asielzoekers op te vangen. Het azc Gilze biedt plaats aan maximaal 1.013 mensen, veelal gezinnen. Gevestigd op een voor malig luchtmachtterrein en met een veertigtal gebouwen, is het een van de grootste azc's in het land. De sportzaal, ingericht met stapelbedden, kan 100 tot 150 vluchtelingen herbergen. Geen riant onderkomen, maar volgens woordvoerder jan Willem Anholts van het COA een nood zakelijke ingreep. Een woordvoerder van de gemeen te Gilze en Rijen laat weten dat, zolang het COA binnen de afge sproken capaciteit blijft, dit geen probleem oplevert. Hij onder streept het belang van een alter natief: „De mensen hebben snel onderdak nodig, dat moet worden geregeld." Het COA beschikt over veertig opvanglocaties in het land; her en der worden noodgebouwen geplaatst. In Budel is de Nassau-Dietz- kazerne omgebouwd tot opvang centrum voor 1.200 vluchtelingen. „Dat geeft ons even wat lucht", aldus Anholts van het COA. Gisteravond is de bevolking in Overberg (Veenendaal) ingelicht over de komst van twee- tot vier honderd minderjarige vluchtelin gen in de jeugdgevangenis in die plaats. Het COA trekt bij de zoektocht naar extra ruimte en onderdak samen op met gemeenten en Vluchtelingenwerk. In heel 2013 kwamen 980 Eritreeërs naar Nederland voor een eerste asielaanvraag. Dit jaar hebben zich al meer dan 1.700 Eriteeërs gemeld voor asiel. Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie heeft intussen alarm gesla gen over de enorme toestroom van asielzoekers. Het zijn er nu duizend per week. UTRECHT - Zorgorganisaties heb ben in 2013 voor 81 miljoen euro zorg verleend die niet is vergoed door de zorgkantoren. Dit blijkt uit onderzoek van Actiz, de brancheorganisatie voor zorgondernemers. Het gaat om te veel geleverde zorg in verpleeg- en verzorgings huizen en thuiszorg. Actiz-direc- teur Aad Koster vindt 'het onder hand niet meer uit te leggen'. „Er is uitsluitend zorg verleend aan mensen die daar wettelijk recht op hebben." Ook is er volgens hem genoeg AWBZ-geld voor. Volgens Koster ligt er minstens 150 miljoen op de plank dat over is van instellingen die juist min der zorg leverden dan gepland. „Het geld is er. Er moet alleen mee worden geschoven, maar dat gebeurt niet." Vooral de grootste en de kleinste zorgaanbieders zitten met niet betaalde rekeningen. Die betalen ze nu uit eigen zak. Volgens Koster staat vooral de kleine zorg instellingen in de dorpen hier door het water aan de lippen, omdat hun reserves kleiner zijn. Steeds meer aanbieders van zorg nemen geen nieuwe cliënten aan, ook al hebben ze lege kamers De zorgkantoren kopen volgens Actiz zuinig in. Bovendien valt zorg vaak duurder uit dan in het begin van het jaar gedacht, omdat de gezondheid van cliënten achteruit kan gaan. Uit angst met onbetaalde nota's te blijven zitten, nemen volgens Actiz steeds meer zorgaanbieders geen nieuwe cliënten aan, ook al hebben ze lege kamers. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft geen medelijden. „Bij zorgaanbieders is bekend dat over productie voor eigen rekening is." Als zorgaanbieders méér geld nodig hebben, moeten ze daar over op tijd onderhandelen, aldus de NZa. BREDA - De fietsenkelder die aan de centrumkant van het station in Breda komt, is met 2.000 plaat sen nog steeds te klein. Volgens de Bredase Fietsersbond is er over een paar jaar een dagelijks tekort van 2.500 plaatsen. De bond voorspelt ook dat in de komende tien jaar de stalling aan de centrumkant permanent vol zal staan, terwijl die aan de Belcrumkant grotendeels leeg zal blijven. „Vanaf 2016 zullen dage lijks 1.000 tot 1.500 fietsers vanaf de zuidzijde naar de noordkant moeten gaan. Dat aantal zal groeien tot 2.500", aldus de bond. Zie ook pagina 25 Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren door Palko Peeters De sportzaal van het azc in Gilze staat vol stapelbedden en kasten. Er kunnen tot 150 vluchtelingen worden geherbergd, foto Remco Molkenboer Woordvoerder Gilze en Rijen levert te veel zorg Tehuis door Wilma de Cort Fietsers naar de noordkant Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1