Verzet tegen tolplan Inktvisjes veroveren ziekenhuizen d van De Koepel Gisteren maakte de Duitse rege ring bekend dat vanaf 1 januari 2016 alle buitenlandse bestuur ders van personenauto's tol moe ten betalen. Volgens minister Me- lanie Schultz van Haegen (Infra structuur, WD) is het tolvignet mogelijk in strijd met Europese re gels. Die bepalen dat lidstaten al leen vervoer mogen 'beprijzen' als dit niet leidt tot discriminatie. Duitse automobilisten hoeven niet extra te betalen. Zij krijgen de kosten van het vignet vergoed via de belastingen. Ook wil Schultz dat Eurocommis saris voor Transport Siim Kallas de Duitse regeling onder de loep neemt. Die zegt pas te kunnen reageren als de details van de rege ling bekend zijn. De Duitse verkeersminister Do- brindt vindt tolheffing een vorm van 'gerechtigheid', omdat buiten landse automobilisten nu niets be talen voor het gebruik van de Au- tobahn. Volgens de ANWB is dat niet waar: alleen al aan accijnzen op brandstoffen brengen buiten landse auto's jaarlijks 230 miljoen euro op. De ANWB noemt het tol plan 'een onacceptabele inper king van het vrije verkeer in Euro pa'. Schultz heeft haar bezwaren te gen het vignet eerder besproken met haar Duitse collega. Mochten de plannen onverhoopt toch door gaan, dan wil Schultz nauw be trokken worden bij de invulling, zei zij gisteren. „Dit heeft veel consequenties, ook voor mensen in de grensregio's", zegt de be windsvrouw. „Krijgen zij vrijstel ling?" De minister wijst erop dat België eerder vergelijkbare plannen had, maar die in de ijskast zette na veel kritiek van buurlanden. Duitsland gaat tol heffen op de Autobahn. Een boze minister Schultz overweegt naar de rechter te stappen Verkoop huizen in de regio trekt aan De woningmarkt in de regio Breda is meer dan gemid deld aangetrokken. Het eer ste kwartaal van dit jaar wer den hier 54 procent meer woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, het landelijk gemiddelde is 41,5 procent. Andere eigenaar pompstations Esso Het Limburgse Vissers Olie neemt in Zuidwest-Neder land twintig bemande benzi nestations over van Esso. Het gaat om stations in on der andere Bergen op Zoom, Breda, Oosterhout, Gilze en Zevenbergschen Hoek. BERGEN OP ZOOM - Een gebreid of gehaakt inktvisje blijkt voor een couveusekindje een bijzonder en vooral rustgevend kameraadje te zijn. De baby's kunnen lekker aan de tentakels van de knuffel trek ken en frunniken, waardoor ze de vele snoertjes en de sonde waar aan ze vastzitten makkelijker met rust laten. Het idee is overgewaaid uit Dene marken en vindt steeds meer na volging in andere landen, omdat gebleken is dat de pasgeboren kindjes er baat bij hebben. In Nederland doen inmiddels tientallen ziekenhuizen mee, waaronder het Lievensberg Zie kenhuis in Bergen op Zoom, het Roosendaalse Franciscus Zieken huis en het het Sophiakinderzie- kenhuis in Rotterdam. Suze Kroon uit Halsteren, die zo'n twee maanden te vroeg is ge boren heeft de primeur, zij is de eerste in het West-Brabantse die zo'n bijzondere knuffel heeft ge kregen. De knuffels worden gemaakt door vrijwilligers en ze moeten aan allerlei eisen voldoen omdat de pasgeboren kindjes zeer kwets- baar zijn. Zo moet het inktvisje uitgewassen kunnen worden op 60 graden, gemaakt zijn van 100 procent katoen, strak worden ge maakt zodat de vulling er niet uit kan en mogen de tentakels niet langer zijn dan 20 centimeter VRIJDAG 11 APRIL 2014 De sponsor stopt, renners worden huisvader Benfïca maakt einde aan Europees avontuur AZ Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren door Sandra Donker en Niek Opten DEN HAAG/BERLIJN - Nederland overweegt naar de Europese rech ter te stappen als Duitsland het plan voor tolheffing voor personen auto's op snelwegen doorzet. BREDA Zie ook pagina 31 Esso verkoopt 20 tankstations Meer over de woningmarkt op pagina's 2/3 en pagina 21 BREDA I Suze Kroon met haar inktvisje. Suze werd op 28 maart geboren, in de 32e week van de zwangerschap, foto Robert van den Berge/het fotoburo Zie ook pagina 28 Inktvisje als nuttig frunnikobject Een gevangene in zijn cel in De Koepel. Nog even en dan heeft de laatste gedetineerde de Bre dase gevangenis verlaten. Het Rijksmonument staat vanaf dins dag leeg. Formeel blijft het tot 1 januari 2016 in gebruik als peni tentiaire instelling. De Koepel, die 128 jaar lang gevangenen huisvestte, neemt in de geschie denis en het stadsgezicht van Breda een markante plaats in. Vandaar dat BN DeStem morgen uitvoerig stil staat bij dit af scheid. U leest alles over de his torie. Daarnaast gunnen we u een blik binnen de muren tij dens de bewogen laatste dagen van De Koepel'. Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1