Afval te goed apart, boete dreigt Veel drank, stimulerende middelen en 'swaffel-praktijken': officiersopleidingen kampen met een enorm cultuurprobleem. Huuralarm van huurderskoepels llllSSiÉÉÉi NedCar heeft ineens honderden mensen extra nodig Wint hu de laatste Olympische 10 kilometer? BREDA/DEN HAAG - Studenten aan de Koninklijke Militaire Acade mie (KMA) in Breda drinken te veel en gebruiken massaal presta- tieverhogende en spierversterken- de middelen. Cadetten lopen een groot risico om het slachtoffer te worden van pesterijen, machts misbruik, geweld, intimidatie en seksisme. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De problemen spelen ook bij de marine-officiersoplei ding van defensie in Den Helder. Overmatig alcoholgebruik is vol gens de onderzoekers een van de belangrijkste risicofactoren. Op de academies wordt door cadet ten en adelborsten vaak en veel ge dronken, net als in horecagelegen heden in Breda en Den Helder. Ze drinken met elkaar, maar ook met kaderleden. Hoewel soft- en harddrugs veel minder geaccep teerd zijn, wordt gebruik van pres- tatieverhogende en spierverster- kende middelen wel getolereerd, voor zover het gaat om legale pro ducten. Verder wijzen cadetten in het onderzoek op 'swaffel-praktij ken'. Daarbij zwiepen studenten hun penis herhaaldelijk in het ge zicht van een ander. „Het is niet fijn om dit allemaal te horen, maar wel goed om te we ten", reageert generaal-majoor Theo Vleugels van de NLDA. Vleugels wil de komende jaren be nutten om het beoordelingssys teem van studenten te verbeteren en het meldingssysteem voor inte griteit aan te scherpen. Nu heerst bij de militaire oplei dingsinstituten nog een cultuur waarbinnen cadetten onderling uitvechten wie de eindstreep haalt. Sportieve prestaties zijn daarbij belangrijker dan intellec tuele eigenschappen. Wie sociaal ongewenst gedrag vertoont, wordt soms weggepest. „Het is niet aan tweedejaars cadetten om te bepalen wie voldoet en wie niet", vindt Vleugels. „Dat moet veranderen." De opleidingen bij defensie kam pen al langer met misstanden. In 2010 bleek dat bij de KMA in Bre da en de KIM (marine) in Den Helder veel werd gepest en onge wenst seksueel gedrag vertoond. 38 procent van de cadetten bleek ermee te maken te hebben gehad. lllll MWW Nu Attero verkocht gaat worden aan een private partij, hangt ge meenten een boete boven het hoofd. Die kan oplopen tot 25 a 30 miljoen euro. Dat blijkt uit een brief die de Regio West-Brabant (RWB) heeft gestuurd aan de pro vincie Noord-Brabant over deze kwestie. De provincie is grootaan deelhouder van Attero. Attero, dat zaken doet met 110 ge meenten, constateert een landelij ke afname van 35 procent restaf val. Het contract met Brabantse gemeenten is volgens een woord voerder 'een hypotheek' op de ver brandingsoven die in Moerdijk ge bouwd is. „Dat geld moet terug verdiend worden. We komen nu afval, dus geld tekort." Zelf spreekt Attero nog niet van een boete. „We zoeken eerst naar oplossingen." De provincie 'wil, kan en mag' geen uitspraak over het afvalcontract doen. Volgens de Regio West-Brabant, die het contract met Attero heeft afgesloten namens gemeenten in West-Brabant, moet heel Brabant 510 kiloton aanleveren, wat neer komt op 207 kilo per inwoner. West-Brabant heeft afgelopen jaar 178 kilo per inwoner aangele verd. In 2017 zijn de West-Brabantse ge meenten goedkoper uit. Dan gaat het nieuwe megacontract in dat ze onlangs met Attero hebben ge sloten. BREDA - De Bredase huurderskoe pels, de vertegenwoordigers van huurders, geven een huuralarm af. Zij vrezen dat verhuurders de huren dermate laten stijgen dat het aantal betaalbare woningen tot en met 2025 wordt gehalveerd. Zaterdag houden de koepels een breed stedelijk debat over betaal baar huren. Uit recent onderzoek blijkt dat huurders steeds meer moeite hebben de huur te vol doen. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren Zacht winterweer, 10°C DINSDAG 18 FEBRUARI 2014 Misstanden op KMA en KIM door Peter Winterman Zie ook pagina 4 'Biertje drinken moet kunnen' Officieren gooien hun pet de lucht in na een diploma-uitreiking op de KMA in Breda. Door de heersende cultuur is het risico op misstanden bij defensieopleidingen hoog. archieffoto Johan van Gurp door Irmgard Breugelmans ETTEN-LEUR - Inwoners van Brabant se steden en dorpen hebben de afgelopen jaren hun huishoudelijk afval zo goed gescheiden, dat ge meenten de contractverplichting met afvalverwerker Attero niet kunnen nakomen. Dat minder restafval wordt aangeleverd dan het afge sproken minimum, kan de gemeenten veel geld kosten Zie ook pagina 27 Gestraft voor goed gedrag? Absoluut! Zie ook pagina 21 Vrees stijging huren Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1