tsrtti Opvarenden van boord Snelrecht in Breda met maar één verdachte Het besluit maandagnacht in Veen om honderd jongeren op te pakken, stuit in het dorp op zware kritiek van hun ouders. 66 Bescherming is een hot item. Maar de hele bups arresteren kan niet CHIN.ARE, VRIJDAG 3 JANUARI 2014 Nieuwjaar, nieuwe kalender: bijzondere exemplaren *~W 20H Mwn- BREDA - In West-Brabant zijn, bui ten Veen, ruim twintig mensen aangehouden in de nieuwjaars nacht Volgens de voorlopige plan ning komt er van hen maar één te recht op de speciale 'Oud en Nieuw" politierechterzitting op 7 januari. Het gaat om een buiten landse man zonder verblijfplaats die om half zes 's ochtends in Roosendaal een hoofdagent en een brigadier zou hebben bele digd door 'fuck you' te roepen. De andere aangehouden perso nen moeten later op 'gewone' poli tierechterzittingen verschijnen. Het gaat om incidenten in Roosen daal, Breda, Sint Willebrord en Til burg. Een aantal zaken is echter al meteen afgedaan met een taak straf of een boete. Justitie is zuinig met de verwij zing van verdachten naar de spe ciale nieuwjaarszitting na kritiek van rechters in voorgaande jaren dat de gepleegde delicten niets met Nieuwjaar uitstaande had den en net zo goed op elke wille keurige andere dag konden zijn gepleegd. Rechters legden in die gevallen dan ook zeker geen hoge re straffen op, ook niet als Justitie die wel eiste. veen - Ouders van de maan dagnacht opgepakte jongeren in Veen hebben zware kritiek op po litie en justitie. Een aantal van hen eist schadevergoeding vanwe ge de 'onrechtmatige aanhouding' van hun kind tijdens ongeregeld heden in Veen. Een woedende vader noemt de ac tie, waarbij honderd jongeren wer den opgepakt, 'een razzia'. „Mijn dochter heeft twee dagen onschul dig in een cel gezeten. Justitie kan een gepeperde schadeclaim tege moet zien." Ook de Bredase advocaat Erik Tho mas, die met kantoorgenoten 67 van de honderd verdachten bij staat, heeft geen goed woord over voor het besluit om iedereen in het café te arresteren. „Bescher ming van hulpverleners is een hot item, dat snap ik. Maar de he le bups arresteren onder het mot to 'daar zullen ze wel tussen zit ten', dat kan niet. Voor een aan houding moet een redelijk ver moeden van schuld zijn. Er wa ren ook meiden die enkel zaten te pimpelen. Dat is niet verboden." Een woordvoerster van het OM zegt dat alle aanhoudingen recht matig waren: „Ook in het café zijn agenten belaagd. Maar de si tuatie was zó chaotisch dat het niet is uit te sluiten dat er men sen zijn opgepakt die geen aan deel in het geweld hadden." Volgens justitie waren zeker ze ventig jongeren rechtstreeks be trokken bij de oudjaarsrellen. Het overgrote deel van de opgepakte jongeren werd gisteren weer vrij gelaten. Negen verdachten, van wie er twee minderjarig zijn, zit ten nog vast. In Veen kwam het in de nacht van 30 op 31 december tot een hef tige confrontatie tussen een groep jongeren en de politie. Poli- tie-agenten werden bekogeld met flessen en zwaar vuurwerk. Vol gens het OM was de confrontatie met de politie grondig voorbe reid. Justitie maakt dat onder meer op uit de vondst bivakmut sen en pepperspray. Ook werd er 'zeer zwaar vuurwerk' gevonden. Na het treffen vluchtten de mees te relschoppers het café in. De po litie besloot daarop om met hulp van de ME, die al standby was, ie dereen te arresteren. Vernielingen aan Ramp-monument Tijdens de jaarwisseling heb ben vandalen het pas geres taureerde monument voor de slachtoffers van de wa tersnoodramp van 1953 in Halsteren beschadigd. Van de ruim zestig kruisjes op het monument achter de kerk zijn er negen vernield. Weeralarm in Groot-Brittannië Aan de west- en zuidkust van Groot-Brittannië wordt vandaag zeer gevaarlijk weer verwacht Dit komt door een uitzonderlijke com binatie van sterke wind, gol ven en getijden die volgens de BBC gevaar voor mensen levens gaat opleveren. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren BN "9AUN01R SYDNEY - Alle 52 passagiers van het op Antarctica vastge vroren schip Akademik Sjokalsky zijn gisterochtend met een helikopter van boord gehaald en naar een Australi sche ijsbreker gevlogen. Met dat schip zullen ze naar Tasmanië varen om daar over ongeveer twee weken aan te komen. Nadat de reddingsoperatie gisterochtend vroeg door Jan Reijnders nog was afgeblazen, landde even voor 08.00 uur (Neder landse tijd) een Chinese helikopter met reddingswerkers bij het schip. De passagiers zaten sinds 24 december vast in het ijs. De 22 bemanningsleden blijven achter aan boord tot het schip weer los is uit het ijs. foto Xinhua/Zhang Jiansong Pagina 5 Oudjaarstraditie: discussie over straf Kritiek op ingreep Veen door Cert-Jan Buijs en René van der Lee Erik Thomas, advocaat Vervolg op pagina 7 HALSTEREN LONDEN Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1