4 m Zus vermiste Peter zoekt verder 0B DeStem 44 Revolutie is niet noodzakelijk, zware BINNENLAND 7 Het kinderopvangsysteem moet op de schop, menen deskundigen. Bij voorkeur twee dagdelen opvang voor ieder kind. Schipholganzen gaan de pan in DEZE TIJD MERIJN DEN HAAG - De vraag die zich op dringt, na zeven uur discussieren in de Tweede Kamer, luidt: wat deugt er eigenlijk wél aan de hui dige vorm van kinderopvang? Kinderdagverblijven lopen leeg en gaan over de kop, toezicht ram melt, (taal)vaardigheid van leid sters laat te wensen over, de branche wordt doodgegooid met onzinnige regels, ouders hebben te weinig inspraak en geen zicht op de kwaliteit van crèches. En ondertussen zitten steeds meer 10- en 11-jarigen na school alleen thuis, omdat ouders na schoolse opvang te duur vinden. „Het huidige stelsel is echt on houdbaar", vat de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (CDA) de discussie over de toekomst van de kinderopvang samen. Wie de ontwikkelingen in de kin deropvang de laatste jaren heeft gevolgd, kan nauwelijks verbaasd zijn over de waslijst aan knelpun ten. Tussen 2007 en 2010 moest de sector met man en macht uit breiden om gigantische wachtlijs ten weg te werken. Het rijk kwam met 700 miljoen extra over de brug. De afgelopen jaren zetten de politieke partijen het mes er juist genadeloos in: de teller staat nu op min 1,2 miljard euro. Ouders moeten veel meer zelfbij- dragen aan de kosten voor op vang, en zoeken massaal naar al ternatieven. „Op zo'n manier kan geen enkele branche zich op fat soenlijke manier ontwikkelen", zegt beleidsadviseur Serv Vinder. De roep om een basisvoorziening voor alle kinderen klinkt steeds luider. Nu zijn de financiering en het aanbod versnipperd. Werken de ouders brengen kun kind meestal naar een kinderdagver blijf of een gastouder. Daarnaast zijn er (gemeentelijke) peuter speelzalen. Voorschoolse educatie is er voor peuters met (taalachter stand. Voor oudere kinderen is er de Buitenschoolse Opvang (BSO). „Geef ieder kind recht op dezelf de basisvoorziening", bepleit ook hoogleraar pedagogiek Janneke Plantenga van de Universiteit Utrecht. De huidige scheiding zorgt er ook voor dat kleintjes uit hogere- en middenklassemilieus niet samen spelen met kinderen uit zwakke gezinnen. „Terwijl dat juist de beste manier is om hun ontwikkeling te stimuleren." De voorstellen die nu circuleren mikken op twee dagdelen voor ie der kind, en nog eens twee of drie daarbij voor kinderen in ach terstandssituaties De basisvoorziening ligt moeilijk in Den Haag, omdat de kosten daarvan hoog zijn. De PvdA pleit te in 2006 voor drie dagen gratis kinderopvangs voor alle ouders, ongeacht of zij werken of niet. De WD wilde datzelfde voor werken de ouders. Het pleidooi werd schielijk ingetrokken, toen bleek dat ouders massaal gebruik gin gen maken van gesubsidieerde kinderopvang en de kosten de pan uitrezen. Wat wethouder De Jonge betreft betalen werkende ouders de rest van de dagen zelf. „De departe menten moeten dat scenario maar eens doorrekenen. Ik denk hervormingen toch zeker wel dat het met de huidige geldstro men zeker mogelijk is." De rijks uitgaven bedragen nu ruim 3 mil jard euro. Een andere zaak die hoog op het wensenlijstje van de deskundigen staat, is het snoeien in het woud van onzinnige regels. Kapstokjes moeten hoger, dan weer lager. De vloer moet minder glad. Regels voor handenwassen. Kinderen mogen niet samen met kinderen van een revalidatiekliniek op de speelplaats spelen 'omdat dat slecht is voor hun sociaal-emotio nele ontwikkeling', aldus de in spectie. „Dan zouden ze een rol stoel zien", zegt Emmeline Bijls- ma van Montris Kinderopvang. „Je kunt kinderen niet in een rub beren luchtballon opvoeden." Wat gaan we nou met al die nog af te danken Fy- ra-treinstellen doen? Moet er niet een mooi mo nument van worden ge smeed, als gedenkteken voor Hollandse hoogmoed? Het zouden ook alternatie ve stacaravans kunnen wor den. Voor een camping pal op de grens. Al is dat wel een beetje een belediging voor de echte sta caravans, want daar zit méér beweging in. Ze terugsturen naar Italië wordt een dure grap. Dat moet per boot of per truck. En terugsturen is ook link, want dan kunnen ze best weer eens, ongerepareerd, op de markt komen. Uit een ander land uiter aard, zonder dat de immer alerte inkopers van de NS dat in de gaten hebben. Ze afzinken in de Hedwige- polder is misschien nog wel de veiligste oplossing. Daar hebben de Belgen im mers niets over te zeggen. In plaats van het 'afVinken van lijstjes' moet er veel meer aan dacht komen voor de kwaliteit van kinderopvang. „Die is voor ouders nergens te toetsen", zegt Gjalt Jellesma van oudervereni ging BOinK. „Je staat je meest kostbare bezit af aan een groep mensen die je nauwelijks kent", beaamt Martin Pikaart van belan genvereniging OOK. De informa tie die wel beschikbaar is, toont dat het overgrote deel van de crèches matig is, en slechts een enkele topkwaliteit levert. „Een re volutie is niet noodzakelijk, maar zware hervormingen zeker wel", constateert SP-Kamerlid Paul U- lenbelt. „Het huis staat in brand, en wij staan op het dak naar een stip op de horizon te kijken." HAARLEM - De duizenden ganzen die in deze periode worden gevan gen en vergast rond Schiphol, wor den bijna allemaal opgegeten. Dat zei een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gisteren. „In principe zijn ze voor consumptie." Vrijdag besloot de bestuursrech ter in Haarlem dat de Fauna Be- heereenheid mag doorgaan met het doden van ganzen in een straal van 20 kilometer rond de luchthaven. De vogels worden om gebracht om te voorkomen dat ze in motoren van vliegtuigen belan den. In plaats daarvan belanden de 5.000 tot 10.000 ganzen bij poe liers en voedselbanken. COLOFON De reden: paragnosten wezen on afhankelijk van elkaar naar dezelf de plek waar Peter zich zou bevin den: op een van de circa honderd Shetlandeilandjes. „De Brabantse en Zeeuwse pa ragnosten zeiden ook dat we niet te lang moesten wachten, want Peter raakt verzwakt", zegt Moni que. Ze voelt zich 'gesterkt door dit nieuws' en houdt de hoop dat ze, ondanks zijn vermissing sinds half april, Peter levend in haar ar men kan sluiten. „Dat zou werke lijk het mooiste moment uit mijn leven worden. En ik hecht waarde aan dat wat de paragnosten zeg gen. Wat kun je anders nog doen dan een paragnost raadplegen als alle zoektochten stranden? Het on derzoek van de politie en kust wachten schiet niet op. Ik ben niet spiritueel, helemaal niet, ge loof wel in God en dan denk ik dat een paragnost ook een gave van God kan krijgen." Het is een ellendige en onzekere tijd. „We zoeken daar waar moge lijk steun bij elkaar", zegt Pieter van Liere, Peters vader. Hij blijft werken om zijn gedachten te ver zetten. „Werken doet me goed en mijn vrouw trekt er veel op uit. Naarmate de tijd verstrijkt wordt het wel moeilijker. Maar het kan hoor, dat hij met een kapotte boot op een van die eilandjes is ge strand. Daar hopen we zo op; on ze hoop is nog helemaal intact." Peters boezemvrienden Willy Ber- revoets en Ramon Bimmel ver trekken morgen voor een week naar de Shetlandeilanden. „We denken nu binnen een week het gebied voor een groot deel uitge kamd te hebben", verwacht Wil ly- Ze gaan met het vliegtuig en bij aankomst huren ze een auto om naar de aangewezen locatie van de paragnosten te rijden. Van de Shetlandeilanden zijn er zestien bewoond met in totaal zo'n 22.000 inwoners. WGGGNGR Media BNDESTEM DINSDAG 4 JUNI 2013 'Basisvoorziening voor alle kinderen in opvangf door Sandra Donker Paul Ulenbelt, SP-Kamerlid I De roep om tot een basisvoorziening te komen voor alle kinderen wordt steeds luider. Financiering en aanbod zijn nu versnipperd, foto ANP Volg DEZE TIJD ook via twitter: twitter.com/dezetijd MIDDELBURG - De actieve zoek tocht door de Noorse kustwacht naar de vermiste boot Warnow is gestaakt. Maar Monique van Liere - de jongere zus van opvarende Peter - ziet nog genoeg redenen om vanaf morgen zelf een zoek tocht te organiseren. Hoofdkantoor BN DeStem Spinveld 55, 4815 HV Breda Postbus 3229, 4800 MB Breda www.bndestem.nl Directeur/uitgever Albert Smeitink directie@bndestem.nl Hoofdredactie Johan van Uffelen Henk van Ingen (adjunct) hoofdredactie@bndestem.nl Centrale redactie redactie@bndestem.nl tel. 076-5 312 311/5 312 555 Lezersbrieven redactie.secretariaat@bndestem.nl Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adres? Wilt u gebruik maken van de vakantieservice? Zie www.bndestem.nl/lezersservice of bel 088 - 0 139 920 Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur Abonnementstarieven 28,95 per maand (6-daagsabonnement, beta ling per kwartaal en automatische incasso). Zie ook www.bndestem.nl/tarieven Informatie advertenties Ga naar www.bndestemadverteren.nl of bel 088 - 013 99 94 Alle auteursrechten voorbehouden. BN DeStem BV, c.q. de betreffende auteur. BN DeStem is een uitgave van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoog te te houden van interessante producten en diensten van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van BN DeStem of indien u uw toestemming voor het ge bruik van uw e-mail adres wilt intrekken, kunt u een briefje sturen naar de Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.bndestem.nl

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 7