Onderwaterhockey schreeuwt om aandacht 24 STAD EN STREEK Bij het Spanjaardsgat is straks meer ruimte voor pleziervaart. De gemeente maakt daarom een diepere vaargeul. BREDA - Na inspectie van de ge meente blijkt dat in het water bij het Spanjaardsgat te veel bagger aanwezig is, wat in de toekomst problemen kan veroorzaken voor de recreatievaart. Daarom starten deze week baggerwerkzaamhe- den die plaatsvinden tussen de Trambrug en de Hoge Brug. Met een zogenaamde schuifboot en een kraan op een drijvend plat form wordt op de locatie het over tollig slib verwijderd. De klus duurt ongeveer twee we ken. 'Activiteiten in het Span jaardsgat ondervinden naar ver wachting geen hinder van de werkzaamheden', aldus gemeen te. De directe aanleiding voor het baggeren van het Spanjaardsgat is het vergroten van de doorvaart- hoogte van de Trambrug wat on derdeel uitmaakt van het plan Bruisend Waterplein. Over ongeveer een jaar, volgens planning het voorjaar van 2014, kunnen meer boten tot aan de Ha ven varen. Het doel is de Nieuwe Mark bereikbaar te maken voor de recreatievaart. Om te zorgen dat de recreatievaart ongehinderd doorgang kan vinden, moet hier voor de aanvaarroute op diepte worden gebracht. De Trambrug over de Mark wordt verhoogd tot 3,20 meter, net zo hoog als de nabijgelegen spoor brug. Vorige maand werd duidelijk dat de werkzaamheden aan de Tram brug nog voor de zomer van start gaan. Aannemersbedrijf BAM Breda start halverwege juli met de sloop van de huidige Trambrug. BAM begon eind mei met het in richten van het bouwterrein op de hoek Academiesingel Belcrum- weg. In juni treft het bouwbedrijf de voorbereidingen om de ver- keersomleidingen te realiseren. Eerst is het deel aan de zijde van de KMA aan de beurt. Pas in 2014 volgt de andere zijde. Met de reali satie van het Bruisend Water plein plan hoopt het stadsbestuur dat er meer toerisme naar Breda komt. Ook moet het kans bieden om meer evenementen te organise ren die op en rond het water plaatsvinden. Verder bestaat het idee om een aanleghaven tegenover de KMA te realiseren waar mensen kunnen overnachten. Informatiemiddag late studiekiezers De NHTV in Breda houdt dinsdag 11 juni op de hoofd locatie aan de Mgr. Hop mansstraat een informatie middagdag. Van 14.00 tot 16.00 uur krijgen scholieren die nog geen studiekeuze hebben gemaakt maar wel in september willen starten, de laatste kans vragen te stel len. High tea concert voor de Choralen Om de Choralen van de Gro te of O.L.V. Kerk Breda te sponsoren, wordt er zater dagmiddag 15 juni een high tea concert gehouden. De op brengst is bedoeld voor de tournee door Engeland. Het high tea concert vindt plaats tussen 15.30 en 18.00 uur in de Sacramentskerk in de Zandberglaan in Breda. Totdenringse Golfkampioenschap Alle Teteringse golfers kun nen zaterdag 29 juni mee doen met de tweede editie van de Totdenringse Golf kampioenschap op golfpark De Haenen in Teteringen. Het toernooi begint om 11.30 uur. Aanmelding verplicht. Gedenksteen Heilig Hartkerk De vereniging Behoudt Hei lig Hartkerk viert de restau ratie van de kerk aan de Ba ronielaan met de onthulling van een gedenksteen. Aan het behoud van het rijksmo nument is een lange strijd voorafgegaan. De vereniging wil alle mensen die eraan hebben bijgedragen bedan ken. Oud-raadslid Mattie Boidin onthult de gedenk steen zaterdag om 15.00 uur. Daarna is er de mogelijk heid het eerste deel van de restauratie te bewonderen. BREDA - De 'breath hold' is een vast onderdeel op de training. Want minstens twee minuten de adem in kunnen houden is essentieel bij onderwaterhock ey. Toch komen er met regelmaat spelers blauw boven water. Top sport noemt Argonauta de disci pline op tweeëneenhalve meter diepte. Sinds een week is de Bre dase kampioen weer nationaal kampioen. Argonauta is grootgrutter in het vaderlandse wereldje van onder waterhockey. Praat met bestuurders als Coen van der Meulen, Ron van Gam- meren en Robert Jan Schipper en je hebt gelijk een interview met de coach van Jong Oranje waar Argonauta met spelers als Kevin Meeuwissen en Merijn van de Sande is vertegenwoor digd, de teammanager van het nationale team en de coach van het Oranje herenteam, waar de SPORT ALLERLEI Bredase club een belangrijk aan deel levert met de toppers Si- mon van As en Pim de Jager. Met enthousiasme promoot het drietal daarom de sport, elke vorm van publicitaire aandacht koesterend. „De sport schreeuwt om aandacht", mel den de drie. Ergernis is er soms over het ge brek eraan. „Omdat we er alles aan doen om onderwaterhockey ook publieksvriendelijk te ma ken", zeggen ze. Op landentoernooien - Argo nauta organiseert er jaarlijks een in september - en op EK's en WK's worden alle wedstrij den met speciale camera's in beeld gebracht. „Bij een hapje en drankje in de kantine is zo'n duel prima te volgen," zegt Van Gammeren. „Beter dan door het kelderglas van sommige zwem baden zoals bij waterpolo, waar de smerige trucjes in beeld wor den gebracht. Dat glas vervormt vaak." Op 22 juni staat bij de club een jeugdtoernooi in de Wisselaar op stapel. Ook dan hoopt Argo nauta met een prima camera techniek aan de weg te timme ren. „Omdat de spelers het verdie nen", meldt Argonauta. „Een speler in de top traint pakweg twintig uur per week. Maar dan doe je internationaal tegen lan den als Zuid Afrika, Australië, Nieuw Zeeland en de Europese concurrentie Frankrijk, Enge land en Spanje mee. Landen, die het spelletje snappen en relatief veel outdoorsporters leveren. Ar gonauta is natuurlijk ook een duikvereniging." Af en toe komt ook de porte monnee er aan te pas. Internatio nal gaan betekent relatief duur reizen. „Maar met wat creativi teit op dat gebied en een bijdra ge van de bond komen we een heel eind", stellen de drie ge rust. Nick Hermans is een vroegere hockeyer van Zwart Wit. In het onderwaterhockey vond hij de driedimensionale vorm van zijn sport. „In een veld van 25 meter lang, 15 meter breed en 2,5 meter diep kom je conditioneel echt aan de beurt", zegt hij. Met een speciale stick, de ver zwaarde puck en een hand schoen als bescherming, specia le vinnen om snelheid te maken en een reguliere snorkeluitrus ting is het zaak meer te scoren dan de tegenstander. „Twee keer vijftien minuten met ertussen drie minuten rust en op een toernooi met regel maat herhaald. Erg zwaar, maar wie proeft aan onderwaterhock ey komt er nooit meer vanaf." Water Spanjaardsgat dieper door Serge Mouthaan BREDA BREDA TETERINGEN www.teteringsegolfkam- pioenschap.nl BREDA Het onderwaterhockeyteam van Argonauta 1 traint in zwembad De Wisselaar, foto Marcel Otterspeer/het fotoburo door Peter van Bergen

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 24