MSL Breda wint in Barcelona 'Oscar* voor pr-campagne over poep STAD EN STREEK 23 Hoe weren we foute klussers? beklaagt hij zich er over dat er van het eens zo bloeiende vereni gingsleven niks meer over is. En dat is slechts een bescheiden greep. De wereld volgens Wim Siegmund. „Ik ben met alles gestopt. Het heeft geen zin. We zijn vanaf 1976 met het verkeer bezig en we heb ben niks bereikt. Het heeft lang geduurd voor we tot dit inzicht zijn gekomen. Als Ginneken Be wonersbelangen besloten we be gin dit jaar al om te stoppen. Di verse overwegingen. Ik ben aardig op leeftijd aan het komen en wil de het rustig aan doen. 't Ginne ken is 't Ginneken niet meer. Wij komen uit een heel ander Ginne ken dan het Ginneken nu is. Wer ken met de gemeente Breda is een lachertje. Dat is alleen maar tactiek om mensen de mond te snoeren. Klankbordgroepen in de ze stad dienen alleen om de men sen zoet te houden. Siegmund heeft geen hoge pet op van de horeca en de middenstand in zijn wijk. „Bij Ginneken Gin neken wordt het beleid bepaald door de ondernemers. Sinds eind jaren zeventig heb ik geen goede verstandhouding met de midden stand. Vroeger hadden de gegoe de stand en de werkende klasse een zeer goede omgang. De slo gan van die lui is 'onze zaak moet van alle kanten bereikbaar zijn' en Breda heeft daar alle begrip voor. Met de Ondernemersvereni ging vallen geen zaken te regelen. De horeca wil het hier voor het zeggen hebben en dat hebben ze ook." Waarom niet eerder gestopt als het toch allemaal geen zin heeft? „Noem het koppigheid. Ik laat me door de gemeente Breda niet de les lezen. Een buurvrouw had de grootste lol als wij zeiden 'we gaan naar de stad'. Dan zei zij: 'jul lie wónen in de stad'. Wij pikten dat niet. Van mijn 18e jaar afheb ik alle tijd besteed aan verenigin gen en organisaties. Ik werkte acht uur per dagsliep acht uur per dag en besteedde acht uur per dag aan mijn website en vergade ringen. Het is te maf om over te praten maar als ik vakantie had, ging mijn vrouw met ons dochter tje en haar zus naar Zeeland en dan begon ik alvast aan de carna valskrant. Al mijn tijd ging naar verenigingen en organisaties. Daarom heeft het Hare Majesteit ook behaagd om mij tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau te be noemen. Wij werkten alleen maar, waren altijd bezig, tegen woordig ouwehoeren ze te veel. Ik heb er geen spijt van, ik zou het weer zo doen. Mijn schoonva der Hein Veltman, een van de gro te mannen van de harmonie en van de voorloper van de carnaval zei 'blijf doen wat je nu doet'. Nou, dat heb ik altijd gedaan." Maar waarom ging dat zo vaak ge paard met ruzies? „Nee, ik had met niemand ruzie, ze hadden ruzie met mij. Ik heb met niemand een persoonlijke ve te. We hadden soms andere stand punten." Waar staat u politiek? „Ik ben heel lang lid geweest van de Partij van de Arbeid, dat was in de tijd van Rein Welschen. Pak weg een jaar of vijftien geleden ben ik daaruit gestapt want het werd een groot lachertje. Verrui ming van de openingstijden van de horeca, da's toch geen taak van de Partij van de Arbeid. Ik ben wat ouder en wijzer geworden. Heel de politiek is vandaag de dag een lachertje. Hoe kun je nou de brug verhogen om schepen aan te laten meren en tegelijk de buurt huizen sluiten? Dan ben je toch niet goed bij je hoofd. Dan ben je toch niet capabel om een stad te besturen. Of wel dan?" Wdf vond u het leukste om te doen? „Ik heb het meest genoten van car navalsvereniging 't Lestogenblok. Ik was oprichter, secretaris en grootvizier. Ik heb destijds dat he le verhaal van de baron bedacht en geschreven en was negentien jaar hoofdredacteur van de Ginne- kense Carnavalskrant." Is er in al die jaren iets verbeterd in het Ginneken? En verslechterd? „Kijk, vroeger had je een boven laag (de upper ten), middenstand en arbeiders en alles was koek en ei. In de cafés kwam iedereen. De kinderen trokken weg omdat er WIM SIEGMUND geen huizen waren. Als de ouders overleden, kwamen er nieuwe mensen in die huizen. Een heel ander soort mensen. Chique men sen. Die kenmerken zich niet door in verenigingen de schou ders er onder te zetten. De eens zo bekende en geroemde saamho righeid is verdwenen. Die zie je nu alleen nog terug in Bavel, Ul- venhout en Princenhage. Daar is qua karakter minder afgebroken." Waarom bent u daar nooit gaan wo nen dan? „Ik heb een keer overwogen om naar Groningen te verhuizen. Maar toen ik dat met mijn vrouw besprak, kon ik het onmiddellijk vergeten. Een Groninger belazert je niet achter je rug. Die zegt het je recht in het gezicht. Zo ben ik ook. Maar dat is not done hier." En nu, zijn er nog hobby's? „Nee, nooit gehad. Ja, vroeger ben ik keurturner geweest bij gymnas tiekvereniging Sint Chistophorus. Ik heb een keer meegedaan met de Nederlandse kampioenschap pen. Nu zit ik altijd voor de televi sie. Bij Ziggo hebbgen ze zo'n pak ket met Uitzending Gemist. Ik kijk het liefst naar politiek en in formatie en qua ontspanning zie ik graag lollige programma's als Flodder, Cheers en Wordt u al gehol pen? Ik moet zeker 120 jaar wor den wil ik ze allemaal kunnen be kijken. Bewegen hoefik niet. Een hartverlamming krijg je alleen als je je inspant." De volgende dag staat ie aan de deur. Met een half dozijn boekjes over het Ginneken: over de paar dentram, Harmonie Concordia, de oorlog en natuurlijk de annexa tie. „Hier, dit zul je wel interes sant vinden. Heb ik ook heel veel tijd ingestoken", aldus de man die ooit omschreven werd als 'Stalin aan de Mark'. BREDA - Strategisch communicatie bureau MSL uit Breda heeft in Bar celona een Golden Sabre Award gewonnen. Deze 'Oscar' voor de wereld van de Public Relations leidt tot grote trots bij directeur Erik Martens van de vestiging aan de Baronielaan. MSL is een internationaal bureau met sinds twintig jaar ook een vestiging in Breda. Vanuit het pand aan de Baronielaan vertelt di recteur Martens over de prijswin nende campagne. Deze gaat over de recycling van fosfaat uit poep. „Samen met mijn collega Maurice Piek hebben we voor fosforprodu- cent Thermphos in Vlissingen de campagne 'From faeces to phosp- horus' vorm gegeven en uitge voerd." Het succes ervan is dat de terug winning van fosfaat op de agenda is gekomen van Den Haag en Brussel, stelt Martens. Wat ook hielp is dat Slibverwerking De Golden Sabre komt binnenkort boven de haard van de vestiging van MSL in Breda te staan Noord-Brabant ook klant was. „Zo konden we de strategie voor twee bedrijven combineren." Martens legt uit dat fosfaaterts schaars en dus duur wordt. De VS en China voeren het erts al niet meer uit. Fosfaat is onmisbaar voor kunstmest, dus wordt duur zaam terugwinnen cruciaal. Een dipje is wel dat Thermphos fail liet is, maar dat ligt aan de concur rentie. Martens kon niet bij de uit reiking zijn in Spanje. „Mijn doch ter kwam die dag terug van een jaar Verenigde Staten", zegt hij. Een collega van hem neemt de prijs mee. „Daarna komt hij hier snel boven de haard te staan." BNDESTEM DINSDAG 4 JUNI 2013 Wim Siegmund heeft het bijltje erbij neergegooid. 'Bewegen hoef ik niet. Een hartverlamming krijg je alleen als je je inspant.' foto Edwin Wiekens/het fotoburo „Nee." Geboren op 27 maart 1937 in Gro ningen Gehuwd met Mart Veltman Een dochter Beroep: antennemonteur/graficus BSW en Van Cooth Scholenge meenschap Was: o.a. voorzitter Ginneken Be wonersbelangen, hoofdredacteur Ginnekens Nieuwsblad, voorzitter Stichting Annex-50 en samenstel ler boeken over Ginneken door Berry van der Heijden Je kent ze wel: de klusjesmannen die bij u aan de deur komen voor onderhoudswerkzaamheden. Niet zelden blijkt achteraf dat het om schimmige figuren gaat. Schoor steenvegers die niet vegen, Ierse 'travellers' die veel te hoge bedra gen in rekening brengen voor brod delwerk, slotenmakers die nader hand gepeperde rekeningen opstu ren voor routineklusjes. De voorbeelden zijn legio. Vaak is het moeilijk te bewijzen dat er spra ke is van oplichting. Daar zijn de klusjesmannen gewiekst genoeg voor. Maar is dat werkelijk zo? Of la ten politie en justitie het er te ge makkelijk bij zitten? Zijn burgers daarom extra kwetsbaar voor kwaadwillende klussers? Onder de slachtoffers van deze du bieuze werklie den zitten veel ouderen. Zij zijn in de praktijk eenvoudig te misleiden. Goed van vertrouwen heet dat. Met ge mak te overrompelen. Of zijn de slachtoffers te goed van vertrou wen? Zijn ze wellicht een beetje naïef? Onoplettend? Kunnen ze be ter weten? In deze moeilijke economische tij den is het ook de vraag of brancheorganisaties een actievere rol zou moeten spelen in de bestrij ding van malafide klussers. Wij vernemen graag de mening van onze lezers. Wat vindt u? Laat het ons weten en mail uw mening naar redactie.stad@bndestem.nl.

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 23