V KPMC krijgt hoogste boete ooit Inaday ECONOMIE 15 In 2013 en 2014 blijft het aantal banen in Brabant afnemen net als het aantal vacatures. Gevolg: hogere werkloosheid. DEN BOSCH - Eigenlijk biedt alleen nog een opleiding in de zorg de meeste garantie op een baan. Met name het aantal banen in zieken huizen neemt nog toe. Dat stelde arbeidsmarktadviseur Michel van Smoorenburg (UWV Brabant) gis terochtend bij de presentatie van de arbeidsmarktprognose 2013- 2014 voor Brabant. Dit lijkt in tegenspraak met een rapport van de Tilburgse stich ting Transvorm dat half mei stel de dat er momenteel in Brabant te veel personen worden opgeleid in de zorg. Er zou weinig kans op een baan zijn in deze sector. „De zorg is breed", stelt Van Smooren burg. „De zachte sector, de zoge noemde welzijnsbanen als kinder verzorgster en thuiszorg nemen WERKLOZE BEROEPSBEVOLKING IN NEDERLAND Eind 2011 Eind 2014 inderdaad af, maar voor functies in een ziekenhuis zijn nog vol doende vacatures." ONTWIKKELING BANEN IN 2013 IN BRABANT 1% Meer banen ■1% ■2% ■3% ■4% Minder banen Van Smoorenburg voorziet voor de provincie een stijging van de werkloosheid, sterk voor 2013 en een iets mindere mate voor 2014. Eind 2014 gaat Brabant bijna 98.000 werklozen tellen, ver wacht hij. „Maar dan moet de eco nomie in 2014 wel met één pro cent aantrekken, zoals het Cen traal Planbureau in maart voor spelde", houdt Van Smoorenburg een slag om de arm. Toch is het CPB-cijfer het beste om je op te baseren, zegt hoogle raar arbeidsmarkt Ruud Muffels van de Universiteit van Tilburg (UvT). Hij erkent dat de CPB-ra- mingen de afgelopen jaren nog wel eens te rooskleurig waren. „Maar ik denk dat er een kente ring is opgetreden. De kans is groot dat deze raming wel klopt." Muffels ziet dat de wereldecono mie aantrekt. „De VS, Afrika, Chi na, Brazilië en Duitsland doen het goed en onze economie is voor een groot deel op export naar die landen gebaseerd." Verder denkt Muffels dat de extra miljarden die het Rijk in 2014 mo- De sterkste daling van het aantal banen treedt op in Noordoost- en West-Bra bant gelijk moet bezuinigen niet zo'n grote invloed hebben op de ar beidsmarkt. „Ik reken erop dat de PvdA met minister Dijsselbloem er iets op weet te vinden." Vol gens de Tilburgse hoogleraar wil niemand eigenlijk nog extra be zuinigen en Europa lijkt ons iets meer speelruimte te geven." Naast de zorg denkt Muffels dat de transportsector en de chemie de komende jaren een inhaalslag zullen maken. Hij roept de over heid op geld voor omscholing naar deze beroepen beschikbaar te stellen. „Dan kunnen we een slag maken, waarmee het werk loosheidspercentage in Nederland onder de tien kan blijven." Dat is volgens hem een psychologische grens. „Kom je boven de tien pro cent dan heeft dat een slecht ef fect op de totale economie." In de prognose van Van Smooren burg blijft Brabant in ieder geval onder deze grens. Sommige ge meenten, zoals Eindhoven en Oss schieten nog wel door deze grens, maar de regio's en ook de provin cie als geheel laten een lager werk loosheidspercentage zien. Noord oost-Brabant kent eind 2014 een percentage van 8,5 en Midden-Bra bant van 8,3. Brabant in zijn ge heel blijft met 8 procent ook on der het landelijk gemiddelde van negen procent. In absolute aantallen betekent het dat 97.800 werkzoekenden thuis zitten, Noordoost-Brabant met 24.300 werklozen en Midden-Bra bant 18.300 werklozen. Dit is zo'n 26 procent meer dan eind 2012. Van Smoorenburg verwacht dat er in 2013 in Brabant 15.200 banen verloren gaan (1,3 procent) en in 2014 3.900 banen. De sterkste da ling van het aantal banen treedt in Noordoost- en West-Brabant op. Waar het aantal vacatures dit jaar nog licht zal dalen, rekent de arbeidsmarktadviseur op een groei van vacatures in 2014. Hij verwacht die groei in de indus trie, de bouw, zakelijke dienstver lening en vervoer en opslag. Op dit moment is het aantal vacatu res dat bij het UWV is aangemeld historisch laag, zegt Van Smooren burg: „Acht op de honderd ba nen." Pas in 2016 zal het aantal mensen dat zoekt naar een baan licht afne men. Eind december wordt lande lijk een aantal van 696.000 werk zoekenden verwacht. Volgend jaar stijgt het iets minder hard tot 739.000. Eind 2014 telt Brabant vol gens de jongste prognose van het UWV bijna 100.000 werklozen Het is de hoogste boete die de AFM, de toezichthouder op de fi nanciële markten, in haar bestaan heeft opgelegd. Bovendien is het de maximale boete voor het ver grijp waar KPMG zich aan schul dig heeft gemaakt. KPMG heeft wel bezwaar aangetekend, maar verzet zich niet tegen de uit spraak van de Rotterdamse recht bank van vorige week donderdag waarin de AFM in het gelijk werd gesteld. Volgens de AFM heeft KPMG tussen februari 2008 en juli 2009 'onvoldoende beleid' ge voerd om de gebrekkig functione rende kwaliteitsbeheersing bij boekencontrole van beursgeno teerde ondernemingen, banken en verzekeraars te verbeteren. KPMG-woordvoerder Eric Bouw meester betreurt hetgeen vijf jaar geleden is voorgevallen maar zegt dat het 'nu een andere tijd is, met een ander KPMG dat maatregelen heeft genomen om zaken op orde te brengen om kwaliteit op het hoogste niveau te kunnen waar borgen'. Bouwmeester zegt dat klanten niet de dupe zijn geworden van de fouten die destijds zijn ge maakt; de betrokken accountants zijn nog in dienst van KPMG. BNDESTEM DINSDAG 4 JUNI 2013 Alleen banengroei in de zorg door Henk Snijders Gemiddelde Nederland 5,8% Gemiddelde Nederland 9,3% 8% of hoger 7-8% lager dan 5% t infographic JW bron UWV, Arbeidsprognose AMSTERDAM-Accountant KPMC moet een boete van bijna 9 ton be talen, omdat essentiële regels de af gelopen jaren niet zijn nageleefd. Merken Patenten Nieuwlandstraat 48 5038 SP Tilburg T 013 76 40 764 E tilburg@inaday.eu

Kranten

BN - De Stem | 2013 | | pagina 15