zich verlaten en alleen stad en streek 125 VLOOIEN MARKT BREDA Van Gastel Mode www.solarbrabant.nl DG DOnK BRABANT BV, Kunst-ijsbaan Bus van Breda via Galder naar Meersel-Dreef blijft gewoon rijden Eetcafé Sto E t t e n - L e u r 19% weg ermee 21% weg ermee Wij hanteren vanaf heden 6% BTW Kijk voor het laatste nieuws ook op: www.bndestem.nl UinKeicentruffl A 'Dit is een authentiek stukje van de Haagse Beemden' De Apenrots, een 'structuralistisch probeersel' Nieuwe XL markt as ZONDAG 10 juni 78 hardrijders Weidehek 125B 4824 AT Breda +31(0)76-5430915 zaterdag 9 juni 2012 BN DeStem sl _ij I M I ^^HTel 076 - 5427282 Gemeente Breda en projectontwikkelaars voelen er niets voor om nog te in vesteren in winkelcentrum De Donk. foto Charlotte Akkermans/het fotoburo mensen afhankelijk geworden van juist dit winkelcentrum. In de aan palende buurten Gageldonk en Kievitsloop alleen al wonen bijna tienduizend mensen. „Sinterklaas vertrekt hier, de carna valsoptocht begint bij De Donk, hier houden we een Burendag. Dit is een authentiek stukje van de Haagse Beemden. Dat is belangrijk in een wijk waar de sociale samen hang een stuk kleiner is dan in de rest van Breda", vertelt Nuijten lief devol over 'haar' buurt. Maar De Donk is de afgelopen ja ren aan zijn lot overgelaten, consta teert de onderneemster. „We zijn jarenlang aan het lijntje gehouden. Daarom zijn de men sen die zich altijd zo hebben inge spannen voor het voortbestaan van De Donk zo gekwetst door het nieuws dat er niet langer wordt geïnvesteerd." Wie zijn oor te luisteren legt in het winkelcentrum komt tot de slotsom dat de winkeliers het ge voel hebben dat ze worden opgeof ferd aan het 'prestigeobject' dat Stadionkwartier heet. De winkels die op termijn bij het NAC-stadion worden gevestigd, en dan vooral de mega-Jumbo-super- markt, zijn de doodsteek voor De Donk, vrezen de middenstanders. De investeringsstop is alvast een voorproefje van het naderende ein de. Nuijten: „Ik snap niet dat burge- door Nico Schapendonk BREDA - Eigenlijk heeft De Apen rots een heel andere naam. De architecten L. Heijderik en J. Quint noemden hun uit 1979 stammende ontwerp namelijk 'Woonheuvel'. Maar de volksmond dacht daar dus anders over en het werd De Apenrots. Het gebouw, een 'pro beersel', met zeven woonlagen werd al snel beeldbepalend voor de Haagse Beemden. Onder ste denbouwers was het een school voorbeeld van 'structuralisme'. Voor de eigenaren en de bewo ners was het vaak een bron van ellende. Al in 1995 zat de toen malige woningcorporatie St. Jo seph met haar handen in het haar vanwege allerlei lekkages, achterstallig onderhoud en de conclusie dat de kleine wonin gen niet erg in trek waren bij de huurders. Sloop werd overwo gen, maar zo ver kwam het niet. In 2006 werd het 25-jarig jubi leum gevierd. Toen ging het be duidend beter met De Apenrots. „Het is mijn eigen duiventil, van af mijn balkon kijk ik uit over het groen. Ik wil hier nooit meer weg. Ik woon heerlijk op de rots", zei een van de bewo ners destijds. Dat was overigens na een forse ingreep, die het complex een wat aantrekkelijker uiterlijk be zorgde. Ook werd het een stuk veiliger bij de 'Woonheuvel'. meester en wethouders, maar ook de gemeenteraad, toestaan dat zo'n project iets vernietigd waar duizenden burgers belang bij heb ben. Je ziet dat ze de belangen van de mensen in de Haagse Beemden niet behartigen. Ook zouden ze het midden- en kleinbedrijf moe ten koesteren. Dat zouden ze moe ten doen! Maar dat doen ze niet... Daar ben ik boos over." De zon. Uwen onze toekomst Terheijdenseweg 506 - 4826AB Open van 10-17 uur. 0161-456291 OOSTERHOUT Op de Vijf Eikenweg tussen Ooster hout en Rijen zijn donderdag 78 au tomobilisten betrapt op te hard rij den. Tussen 14.30 en 21.30 uur wer den 4.803 automobilisten, in beide rijrichtingen, gecontroleerd. 80 km per uur is de maximum snelheid. door Berry van der Heijden BREDA - De grote Veoliabussen van Breda via Galder naar Meer- sel-Dreef (lijn 145) blijven rijden. Het Bredase college van B en W had de provincie voorgesteld de lijn per 9 december uit bezuini gingsoverwegingen te schrappen. De bussen uit Breda zouden dan rijden tot aan de Klokkenberg. Vanaf dat punt naar Galder en Meersel-Dreef zouden vrijwilligers met busjes gaan rijden. Een woord voerder van vervoersmaatschappij Veolia zegt dat de lijn soms te druk is voor een buurtbus. Wel vervalt per 9 december de eerste lijn van Meersel-Dreef naar Breda en de laatste van Breda naar Meer sel-Dreef De dienstregeling gaat in maart 2013 op de schop. n U i 1 i h/Vinkelcentrum 36-39 4873 AC Etten-Leur tel. 076 - 501226(H

Kranten

BN - De Stem | 2012 | | pagina 25