241 stad en streek Sloop wacht klassieke villa in Princenhage Twijfels Breda over organisatie GGD De Donk voelt Debat over grootste verkeersfrustraties TIC=?STO o ILSE DELANGE ZAT 14 JULI 2012 CHASSEVELD BREDA KANE fi Hardwell o lefties soul connection A- Mi &W- Kijk voor het laatste nieuws ook op: www.bndestem.nl MGR. VAN GENKSTRAAT Pand niet op gemeentelijke monumentenlijst BN DeStem zaterdag 9 juni 2012 Princenhaagse villa uit zeven tiende eeuw mag worden ge sloopt. Alles wat pand monumentaal maakt is 'verbouwd, vervan gen of verdwenen'. Plan voor zorgcomplex strand de op deze locatie. door Nico Schapendonk BREDA - De zeventiende-eeuwse villa aan de Mgr. van Genkstraat in Princenhage, waar vorig jaar het plan strandde om er een zorgcom plex te bouwen voor 24 ouderen met een verstandelijke handicap, mag worden gesloopt. Dat hebben burgemeester en wet houders van Breda besloten. In 2009 doken de eerste plannen op om een zorgcomplex te bou wen bij de villa. Dat heeft toen ge leid tot forse protesten uit de buurt, maar ook van de Dorpsraad Princenhage. Het project van wo ningcorporatie Laurentius, Win ters Bouw Ontwikkeling en De Breedonk werd als 'te massaal' be- .„^houder van HaperenS ,traav te slopen villa N/eu1 We laarstraat PRINCENHAGE infographic Janie van de Pas stempeld. Bovendien vroegen veel bewoners zich af waarom er nóg een zorgcomplex moet komen, in een wijk waar er al zo veel staan. Ook in de gemeenteraad werd ge twijfeld aan het voorstel. Zo leefde het gevoel dat 'een uniek stukje Princenhage' zou worden aange tast. De nieuwbouw moet tenslot- door Nico Schapendonk BREDA - De GGD kan in Breda ge woon zijn werk doen wanneer er een ramp plaatsvindt. De waar schuwing van het dagelijks be stuur van de GGD West-Brabant dat het vanwege de bezuinigingen niet meer lukt om zelfs de meest elementaire taken uit te voeren, is 'zwaar aangezet'. Dat zei wethouder Saskia Boelema van Volksgezondheid donderdaga vond tijdens een vergadering van de raadscommissie Maatschappij. Daar kwam de begroting van de GGD voor 2013 aan de orde. Al snel werd duidelijk dat een groot aantal fracties het problematisch vindt dat het de dienst maar niet lukt om zijn bezuinigingsdoelstel lingen te halen. Dit jaar is het een loonsverhoging die roet in het eten gooit. „We hebben veel waardering voor de mensen die voor de GGD wer ken, maar we zetten vraagtekens bij het bestuur. Kan dit niet beter worden georganiseerd?" vroeg Selcuk Akinci van GroenLinks zich af. Els Groeneweg (CDA) ergert zich vooral aan de doemscenario's die worden geschetst. „Er wordt ge daan alsof de GGD aan de grond zit, dat zelfs de waakvlam dooft. Maar als je nuchter naar de feiten kijkt, dan valt het wel mee. Ik heb dan ook mijn twijfels over wat er gezegd wordt", aldus Groeneweg. SP-raadslid Joyce van der Sanden nam het op voor de GGD: „Ik door Nico Schapendonk te verrijzen naast een klassieke vil la van honderden jaren oud. In november vorig jaar bleek de weerstand reden voor Laurentius om het hele zorgplan af te blazen. De villa is kort daarop verkocht. Intussen stond het gebouw wél op de nominatie om te worden verhe ven tot 'gemeentelijk monument'. De nieuwe eigenaar heeft laten on derzoeken hoe monumentaal zijn bezit eigenlijk was. Dat bleek nog al tegen te vallen Het onderzoek is naar het stadsbe stuur gestuurd en heeft dan ook geleid tot het besluit om de villa van de lijst van potentiële gemeen temonumenten te verwijderen. Met reden, zo blijkt uit een voor stel van het college: „Op het eerste gezicht ziet het pand er fraai uit, maar de elementen die een derge lijk pand monumentaal maken zijn nagenoeg allemaal verbouwd, vervangen of verdwenen." Alles bij elkaar opgeteld vinden burgemeester en wethouders het geen bezwaar dat de villa wordt ge sloopt. Daarvoor in de plaats komt nieuwbouw, groter en hoger dan het bestemmingsplan nu toelaat. krijg het gevoel dat u vindt dat de GGD de boel bedondert. Maar ik ga er van uit dat het bestuur wél zijn best doet. Misschien is intus sen het punt bereikt dat er niet ver der kan worden bezuinigd." Wethouder Boelema liet weten dat ze zich intussen 'wel een beet je zorgen maakt over het imago van de GGD'. Maar ze benadrukte dat de dienst gewoon zijn werk kan doen als het er op aankomt. Verder zorgt ze er voor dat er nog deze maand een informatiebijeen komst wordt belegd. Dan kan de GGD uitleggen wat precies de stand van zaken is. Aan de hand van die feiten kun nen de fracties dan besluiten of ze akkoord gaan met de kostenover- schrijding van de GGD. BREDA - Er komt nog steeds geld uit de pinautomaat. En de winkel wagens kletteren nog steeds over het trottoir. Gevuld met bood schappen voor een hele week. Maar soms ook gewoon met een pak melk, een broccoli en een zak aardappelen. Maar de toekomst ziet er somber uit voor winkelcentrum De Donk in de Haagse Beemden. Zowel de gemeente Breda als projectontwik kelaars zien er geen heil meer in om nog in het winkelcentrum te investeren. En dat doet pijn. Heel veel pijn... „De mensen vinden het erg jam mer. Ze zijn bang dat De Donk nog verder wegzakt. Dat het win kelcentrum helemaal dichtgaat. Voor heel veel mensen is dit een soort sociaal steunpunt. Voor ouderen die een blokje omlopen, maar ook voor moeders met jonge kinderen", zegt Ilona Simons van Tit Bloemen en Planten. Volgens de bloemiste komen er nog steeds veel mensen met ple zier naar De Donk. Het meest dichtstbijzijnde winkelcentrum is De Berg, een kilometer of twee verder op. „Dat is helemaal ver schrikkelijk", zegt Simons. Charlotte Janssen en Lisette van Noort zitten op een muurtje en nemen even pauze van hun werk, vlakbij De Donk. Erg enthousiast over de sfeer op het winkelcentrum zijn de twee Bredase vrouwen niet. Ze zitten er omdat er verder niets anders in de buurt is. „Het ziet er niet uit", zegt Janssen. „Ik kan me wel voorstellen dat er niemand is die hier zijn geld in wil investeren", gaat Van Noort verder. Maar Anja Nuijten, eigenaar van schoonheidssalon BeautySpot én voormalig secretaris van de winke liersvereniging, is trots op haar winkelcentrum. „Toen ik een bedrijf aan huis be gon dacht ik vaak: 'Wat zou ik graag naar De Donk gaan...' Vijf jaar geleden is het zo ver gekomen. En ik zit hier nog steeds met een goed gevoel", zegt de Bredase, die Winkelcentra Haagse Beemden 'Heksenwiel De Berg De Donk HA Af, SF een paar straten verderop woont. Ze beschouwt De Donk als een soort historisch stadshart van het zuidelijk deel van de Haagse Beem den. Het is tenslotte het oudste deel van de wijk. Door de jaren heen zijn er veel door Nico Schapendonk BREDA - Parkeren in de binnenstad van Breda is voor veel mensen een frustrerende aangelegenheid. Voor al op dagen dat er lange rijen voor de parkeergarages staan en het er niet naar uitziet dat er snel plaats zal zijn. Maar ook de bewoners van de binnenstad zitten met een parkeerprobleem. Ze moeten niet te veel visite krijgen, want er zijn niet genoeg bezoekerspassen. Over dit en andere verkeersgerela- teerde onderwerpen gaat het maandag 11 juni tijdens een debat dat is georganiseerd door stadsso- ciëteit De Gouden Cirkel en Dag blad BN DeStem. De avond begint met een inleiding van Ineke Spapé, lector verkeer, stedenbouw en mobiliteitsvraag stukken aan de NHTV. Daarna gaan verkeerswethouder Wilbert Willems, voorzitter Jan de Bakker van de Wijkraad Stads hart/Valkenberg en Jos Koniuszek, voorzitter van het Retail Platform Breda, met elkaar in discussie. Ook de zaal krijgt een kans om zijn zeg je te doen. Jac Kriens leidt het ge sprek. Overigens blijft het debat niet be perkt tot het onderwerp parkeren. Ook andere verkeersproblemen ko men aan de orde. Zo wordt de vraag voorgelegd of het nog wel zin heeft om de geteisterde bus- sluis bij de Houtmarkt nog te handhaven. En moeten de burgers van de stad niet meer worden be trokken bij de plannen die het stadsbestuur op stapel zet als het over verkeer gaat? Het debat begint om 20.00 uur in de Avenue in de Waterstraat. Be langstellenden zijn welkom. De toegang is gratis.

Kranten

BN - De Stem | 2012 | | pagina 24