nsB 3 Plan: wellness bij golfbaan 'Inbreker* is verzorger vrouw In de Oekraïense hoofdstad vielen gisteren zeker achttien doden en vele honderden gewonden. BEÜI QATAR WOENSDAG 19 FEBRUARI 2014 Verdwijnt God van het tv-scherm? Barcelona met een been in kwartfinale CL Jorrit Bergsma schaatste gisteren verrassend naar het goud op de 10 kilometer. Hij troefde de uitgesproken favoriet Sven Kramer af, die met het zilver genoegen moest nemen. Bob de Jong veroverde het brons. u KIEV - Het bijna drie maanden du rende protest tegen de Oekraïen se president Viktor Janoekovitsj is gisteren uitgelopen op de bloedig ste confrontatie sinds het verzet begon. Bij straatgevechten tussen betogers en oproerpolitie in het centrum van de hoofdstad Kiev vielen voor zover nu bekend acht tien doden. Onder hen zijn zeven agenten die zijn doodgeschoten. Voorts zijn er volgens artsen meer dan duizend gewonden ge vallen. Ook waren er ernstige on geregeldheden in plaatsen in het westen van het land. Het geweld liep snel uit de hand terwijl in Oekraïne de rust juist leek terug te keren. Betogers stop ten het afgelopen weekeinde met hun bezetting van onder meer het stadhuis na toezeggingen van Janoekovitsj. Maar gistermorgen koelden tegenstanders van de pre sident in het centrum hun woede op agenten en overheidsgebou wen nadat een hervormingsvoor stel niet op de agenda van het par lement was verschenen. De regering besloot na de escala tie korte metten te maken met de kampementen van de oppositie op het centrale Onafhankelijk heidsplein. De slag om dit plein begon in de loop van de avond, terwijl het vervoer in de Oek raïense hoofdstad sterk was inge perkt en de naar schatting 20.000 betogers waren omsingeld. De op roerpolitie leek niet van plan de 'herovering' van het plein op te ge ven, terwijl de demonstranten met onder meer brandbommen de oprukkende oproerpolitie be stookten. Tenten van betogers raakten in brand. Preseident Ja noekovitsj zou gisteren wel con tact hebben gelegd met de voor mannen van het protest, onder wie de pro-westerse ex-bokser Vi- tali Klitsjko. De democratisch gekozen Janoeko vitsj is voor veel Oekraïeners, een man van het Kremlin. Hij zou door Rusland worden beïnvloed. Opposanten zoals Klitsjko willen een Oekraïne dat op de EU is ge richt. Een uitgebreid wellnesscen- trum inclusief sauna, een hotel en zestig nieuwe recreatiewo ningen. Deze voorzieningen zouden binnen afzienbare tijd bij de Oosterhoutse golfbaan Landgoed Bergvliet (op de ui terste westgrens bij Breda) ge realiseerd moeten worden. In het snelst mogelijke scenario zouden sauna, hotel en recrea tiepark al over twee jaar open moeten gaan. Zover is het nog niet: voor de bouw is eerst een wijziging van het bestemmings plan nodig. Daar buigt de Ooster- hotuse gemeenteraad zich in juni over. Wethouder Marcel Willem- sen heeft in een reactie al wel la ten weten dat hij blij is met de plannen. Zo'n wellnesscentrum is 'een verrijking van onze voorzie ningen', zegt hij. Het zou de eer ste grootschalige wellnessvoorzie- ning in de regio zijn. 'Opvang zwervers kan permanent in De Vliet' De Bredase gemeenteraad beslist vermoedelijk nog voor de verkie zingen van 19 maart of de dag- en thuislozenopvang in De Vliet een permanent karakter krijgt. Uit on derzoek van de gemeente Breda blijkt dat de voormalige jeugdge vangenis geschikt is voor dit doel. De beheergroep en ook wethou der Cees Meeuwis kunnen zich hier in principe in vinden. SPRUNDEL - Een hoogbejaarde vrouw uit Sprundel blijkt met haar paraplu geen inbreker naar buiten te hebben gewerkt, maar een medewerker van de Stich ting Groenhuijsen die haar kwam verzorgen. Het ging in dit geval om een mannelijke zorgverlener die al veertien jaar voor Groenhuijsen werkt. Hij verschijnt maar spora disch in het Sprundelse steun punt voor ouderen en daardoor herkende de vrouw hem niet De Stichting Groenhuijsen was vergeten de bejaarde vrouw te informeren dat zij die avond ge holpen zou worden door een man. Toen deze zondagavond rond negen uur in werkkleding voor de deur stond, schrok de vrouw zo dat zij hem met een paraplu te lijf ging. Ze was extra alert omdat er de laatste tijd en kele diefstallen zijn geweest in Sint Janshof. Word ook abonnee! www.bndestem.nl/abonneren AIRWAYS Regen 10 C 000 Magistraal foto Sander Chamid/HH Geweld Kiev escaleert Het protest tegen de Oekraïense president duurt bijna 3 maan den. Cisteren liep het helemaal uit de hand. OOSTERHOUT Zie ook pagina 26 Sauna en chalets bij golfbaan BREDA Zie ook pagina 21 De Vliet geschikt voor opvang SPRUNDEL door Jos Hack Dagblad voor Zuidwest-Nederland, 153e jaargang Prijs: 1,95; abonneeprijs: 1,07 Editie: BREDA

Kranten

BN - De Stem | 2014 | | pagina 1